Späť na obsah

Podmienky používania

Vitajte na cyberhelp.eu, mnohojazyčnej stránke venovanej téme kyberšikany. Aby ste mohli pristupovať na portál, príp. ho používať, je potrebné, aby ste si (ako "používateľ") prečítali nasledovné podmienky používania, porozumeli im a súhlasili s nimi. Pozorne si preto prosím prečítajte nasledovný text.

1. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ portálu si je vedomý dôležitosti ochrany osobných údajov. Z toho dôvodu sa portál prísne riadi pravidlami stanovenými zákonmi o ochrane osobných údajov. Spracovanie údajov používateľov sa riadi Pravidlami ochrany osobných údajov.

2. Povinnosti používateľa

 1. Portál je povolené používať výlučne na účely neporušujúce zákon.
 2. Používateľovi je zakázané nasledovné:
  • blokovať funkcie portálu, prepisovať, meniť alebo kopírovať obsah, programový kód a/alebo dáta portálu, ako aj vykonávať automatické volanie obsahu, pokiaľ to nie je nevyhnutné na riadne používanie služieb portálu

3. Zmena služieb

Poskytovateľ je ďalej oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez upozornenia dopĺňať, meniť či zastaviť prevádzku ponúkaných služieb.

4. Vlastnícke práva

Všetok obsah tejto webstránky, predovšetkým texty, fotografie a ilustrácie, je autorsky chránený. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, vlastníkom autorských práv je a obsah podlieha licencii Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Obsah smie byť použitý iba v súlade s licenčnými podmienkami.

5. Vymedzenie zodpovednosti

 1. Poskytovateľ portál vytvoril veľmi svedomito a obsah starostlivo skontroloval. Napriek tomu však nemôže prebrať zodpovednosť za úplnosť ponúkaných informácií, za chyby obsahového a technického charakteru, ani za aktuálnosť obsahu. Pokiaľ sa v obsahu tohto portálu vyskytujú právne predpisy, odporúčania alebo iné právne informácie, platí v prípade sporu aktuálne úradné znenie zverejnené príslušným orgánom. Akékoľvek právne odporúčania či informácie na potráli sú nezáväzné; portál neposkytuje právne poradenstvo.
 2. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné škoky vzniknuté používaním ponúkaných informácií. Taktiež nezodpovedá za prípadné škody zapríčinené počítačovými vírusmi pri zavolaní alebo stiahnutí údajov alebo pri inštalácii či používaní softvéru.
 3. Napriek tomu, že poskytovateľ portálu obsah starostlivo kontroluje, nepreberá zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah externých internetových stránok, na ktoré sa na portáli odkazuje, je zodpovedný výlučne ich poskytovateľ.

6. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky používania a akékoľvek spory v súvislosti s týmito Podmienkami používania podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko.
 2. Právne záväzným znením Podmienok používania je znenie v nemeckom jazyku.
 3. Poskytovateľ portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez udania dôvodu tieto Podmienky používania zmeniť. Aktuálna verzia sa vždy nachádza na adrese: https://cyberhelp.eduskills.plus/terms Používatelia nie sú na zmenu Podmienok používania výslovne upozornení, zobrazenie a prečítanie aktuálnej verzie Podmienok používania je na zodpovednosti každého používateľa. Pokračovaním v používaní portálu po zmene Podmienok používania vyjadruje používateľ súhlas s týmito zmenami.
 4. Poskytovateľ je oprávnený úplne alebo čiastočne previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tohto používateľského vzťahu na tretiu stranu, a to do 4 týždňov od oznámenia formou e-mailu.
 5. Informácie o tom, ako možno kontaktovať poskytovateľa alebo administrátora portálu, sa nachádzajú na stránke Kontakt.

Dátum poslednej aktualizácie: 28. februára 2017

Späť na začiatok